یادداشتهای حقوقی

پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی (بصورت رایگان)

نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)

نمونه هاي ابتدايي اوراق قضايي

ابطال عمليات اجرائي با درخواست توقيف عمليات اجرائي
استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه اول )
استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه دوم )
استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه سوم )
برگ اجاره نامه
برگ اظهارنامه
برگ اعتراض ثالث با صدور دستور تاخير عمليات اجرائي و الغاء دادنامه مورد اعتراض
برگ اعتراض ثالث با خواسته اصلي و صدور دستور تأخير عمليات اجرائي
برگ اعتراض ثالث با خواسته اصلي
برگ دادخواست به دادگاه عمومي نخستين
برگ دادخواست به دادگاه عمومي نخستين (واخواهي )
برگ دادخواست به دادگاه عمومي نخستين (درخواست توقف فوري عمليات اجرائي با صدور قرار قبولي واخواهي )
برگ دادخواست تجديد نظر
برگ دادخواست فرجامخواهي
برگ دادخواست متقابل
برگ دادخواست ديوان عدالت اداري
برگ دادخواست وارد ثالث
برگ دادنامه
برگ گواهي انحصار وراثت بيشتر از سه ميليون تومان
برگ گواهي انحصار وراثت كمتر از سه ميليون تومان
برگ مبايعه نامه اتومبيل
برگ مبايعه نامه اموال غير منقول
برگ واخواست نامه (1)
برگ واخواست نامه (2)

 

موضوعات عمومي

درخواست حصر وراثت مسلمانان
حصر وراثت مسلمانان كمتر از سه ميليون تومان
درخواست حصر وراثت كمتر از سه ميليون تومان (طبقه اول )
درخواست حصر وراثت كمتر از سه ميليون تومان (طبقه دوم )
درخواست حصر وراثت كمتر از سه ميليون تومان (طبقه سوم )


 

حصر وراثت مسلمانان بيشتر از سه ميليون تومان
درخواست حصر وراثت بيشتر از سه ميليون تومان (طبقه اول )
درخواست حصر وراثت بيشتر از سه ميليون تومان (طبقه دوم )
درخواست حصر وراثت بيشتر از سه ميليون تومان (طبقه سوم )


 


درخواست حصر وراثت پيروان اقليت هاي مذهبي
دادخواست حصر وراثت براي پيروان اقليت هاي مذهبي (كمتر از سه ميليون تومان )
دادخواست حصر وراثت براي پيروان اقليت هاي مذهبي (بيشتر از سه ميليون تومان )


 


استشهاديه گواهي حصر وراثت
استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه اول )
استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه دوم )
استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه سوم )


 

صدور حكم رشد
دادخواست صدور حكم رشد


 

صدور حكم سرپرستي و كفالت
+ نوشته شده در  شنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 19:38  توسط مصطفی صالحی  |